On-line Language Teacing

[ Home | Contents | Search | Post | Reply | Next | Previous | Up ]


pinyin chat room

From: Bear
Date: 2/2/99
Time: 8:45:12 PM
Remote Name: 202.45.53.54

Comments

da jia hao! wo shi yi ge xue putonghua de xue sheng wo xiang wen chu le zhongwen.com li de pinyin chat room wai, hai you bie de ma?? xie xie bang mang!


Last changed: February 02, 1999